مدیریت دانش / ضرورت مدیریت دانش سازمانی / مزایای مدیریت دانش برای پرسنل

مزایای مدیریت دانش برای پرسنل


  • امکان راهنمایی گرفتن از دیگران برای انجام کارهای خود: افراد می توانند قبل از انجام هر کار که در آن تخصص و تجربه کافی ندارند، با مراجعه به پایگاه های دانش از تخصص و تجربه و آموزه های موجود در آن برای حل مسائل خود کمک گیرند.
  • کاهش زمان انجام کار: از طریق اطلاع از روشهای بهتر و مناسبتر انجام کار و پرهیز از اشتباهاتی که قبلا صورت گرفته پرسنل سریع تر به نتیجه کاری خود دست می یابند.
  • بهره مندی از پاداش و مزایا: در فرایندهای مدیریت دانش، افراد هم به خاطر اشتراک دانش های خود و هم به خاطر استفاده از دانش دیگران و به کارگیری آن، از پاداش و مزایا بهره مند می شوند.
  • ارائه روشهایی برای کمک به پرسنل برای مدیریت دانش فردی: هر یک از پرسنل به نوبه خود با حجم زیادی از اطلاعات و دانش مواجه هستند که لازم است مدیریت شده تا به هنگام نیاز به راحتی مورد استفاده فرد قرار گیرد.

مزایای پرسنل