مدیریت دانش / ضرورت مدیریت دانش سازمانی / مزایای مدیریت دانش برای سازمان

  • افزایش نو آوری در سازمان: به کارکنان اجازه می دهد درک بهتری از کار خود به عمل آورده، راه حل های مبتکرانه و ایده های نو مطرح نمایند. همکاری بیشتر کارکنان با یکدیگر و تسهیل بخشی به امر یادگیری در سازمان از دلایل افزایش نوآوری بر اثر اجرای فرآیندهای مدیریت دانش است.
  • به وجود آوردن فرصت های جدید: با استفاده از ابزارهای مدیریت دانش مانند داده کاوی و نیز دستیابی و مدیریت پایگاه های دانش مربوط به مشتری، بازار، همکاران و رقیبان، مدیریت دانش امکان دسترسی به فرصت های نو را فراهم می آورد.
  • افزایش کارایی: مدیریت دانش سازمان را قادر می سازد که در کمترین زمان ممکن مناسبترین روش حل مسئله را بیابد و بدین ترتیب از باز تولید دانش و دوباره کاری ها جلوگیری می کند. همچنین دانش مناسب مورد نیاز مدیران را به منظور انجام تصمیم گیری بهتر در اختیار آنها قرار می دهد.
  • صرفه جویی در زمان و هزینه انجام پروژه ها: از طریق مستند کردن دانش موجود در پروژه و فراهم آوردن امکاناتی جهت استفاده مجدد از این دانش در پروژه های بعدی.
  • جلوگیری از افت دانش سازمانی: این فرآیند سبب حفظ دانش سازمان شده و سازمان را از خطر نابودی دانش که در اثر بازنشستگی، کوچک سازی سازمان، و... رخ میدهد، مصون می دارد.

مزایای سازمان